Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - lån

Bliq AB 556678-2677, september 2021

Allmän information

Långivare är Bliq AB 556678-2677.
Bliq AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.snabbfinans.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 och 720 dagar. 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330-, 360- och 720-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället. Se separat villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för lån.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen (2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras.

Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet.

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske (ångerrätten utnyttjas) genom att kunden personligen kontaktar Långivarens kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker (ångerrätten utnyttjas), uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-postadress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande händelse eller omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Långivaren är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Långivaren ansvarar inte för skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller annat tillfälle eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Långivaren är inte heller i andra fall ansvarig för skada som uppkommit om Långivaren varit normalt aktsam.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från Bliq AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Aktuella räntor och avgifter för lån

För närvarande gäller följande:
Årsränta: 39,00% på utestående kreditbelopp.
Årsavgift: 0 SEK
Uppläggningsavgift f n: 395 SEK
Aviseringsavgift: 0 SEK
Betalningspåminnelse f n: 60 SEK
Inkassokrav f n: 180 SEK
Amorteringsplan f n: 170 SEK
Dröjsmålsränta: 36 % årlig

Kreditkostnader


LånebeloppKredittidLånekostnadEffektiv ränta
10000 kr90 dagar1045 kr83 %
10000 kr120 dagar1215 kr75 %
10000 kr150 dagar1385 kr70 %
10000 kr180 dagar1555 kr66 %
10000 kr210 dagar1735 kr64 %
10000 kr240 dagar1905 kr61 %
10000 kr270 dagar2085 kr60 %
10000 kr300 dagar2265 kr60 %
10000 kr330 dagar2445 kr57 %
10000 kr360 dagar2625 kr57 %
11000 kr90 dagar1115 kr80 %
11000 kr120 dagar1295 kr72 %
11000 kr150 dagar1485 kr68 %
11000 kr180 dagar1675 kr64 %
11000 kr210 dagar1865 kr62 %
11000 kr240 dagar2055 kr60 %
11000 kr270 dagar2255 kr60 %
11000 kr300 dagar2455 kr58 %
11000 kr330 dagar2645 kr56 %
11000 kr360 dagar2845 kr55 %
12000 kr90 dagar1175 kr77 %
12000 kr120 dagar1385 kr71 %
12000 kr150 dagar1585 kr66 %
12000 kr180 dagar1795 kr63 %
12000 kr210 dagar1995 kr61 %
12000 kr240 dagar2215 kr60 %
12000 kr270 dagar2425 kr58 %
12000 kr300 dagar2635 kr56 %
12000 kr330 dagar2855 kr56 %
12000 kr360 dagar3075 kr55 %
13000 kr120 dagar1465 kr70 %
13000 kr150 dagar1685 kr65 %
13000 kr180 dagar1905 kr62 %
13000 kr210 dagar2135 kr60 %
13000 kr240 dagar2365 kr58 %
13000 kr270 dagar2595 kr57 %
13000 kr300 dagar2825 kr56 %
13000 kr330 dagar3055 kr55 %
13000 kr360 dagar3295 kr54 %
13000 kr720 dagar6315 kr50 %
14000 kr120 dagar1545 kr67 %
14000 kr150 dagar1785 kr63 %
14000 kr180 dagar2025 kr61 %
14000 kr210 dagar2265 kr60 %
14000 kr240 dagar2515 kr57 %
14000 kr270 dagar2765 kr56 %
14000 kr300 dagar3015 kr55 %
14000 kr330 dagar3265 kr54 %
14000 kr360 dagar3525 kr54 %
14000 kr720 dagar6765 kr50 %
15000 kr120 dagar1625 kr65 %
15000 kr150 dagar1885 kr62 %
15000 kr180 dagar2145 kr60 %
15000 kr210 dagar2405 kr58 %
15000 kr240 dagar2665 kr57 %
15000 kr270 dagar2935 kr56 %
15000 kr300 dagar3195 kr55 %
15000 kr330 dagar3475 kr54 %
15000 kr360 dagar3745 kr53 %
15000 kr720 dagar7225 kr50 %
16000 kr150 dagar1985 kr61 %
16000 kr180 dagar2255 kr60 %
16000 kr210 dagar2535 kr57 %
16000 kr240 dagar2815 kr56 %
16000 kr270 dagar3105 kr55 %
16000 kr300 dagar3385 kr54 %
16000 kr330 dagar3675 kr53 %
16000 kr360 dagar3965 kr53 %
16000 kr720 dagar7675 kr50 %
17000 kr150 dagar2085 kr60 %
17000 kr180 dagar2375 kr58 %
17000 kr210 dagar2675 kr57 %
17000 kr240 dagar2965 kr55 %
17000 kr270 dagar3275 kr55 %
17000 kr300 dagar3575 kr54 %
17000 kr330 dagar3885 kr53 %
17000 kr360 dagar4195 kr53 %
17000 kr720 dagar8135 kr50 %
18000 kr150 dagar2185 kr60 %
18000 kr180 dagar2495 kr58 %
18000 kr210 dagar2805 kr56 %
18000 kr240 dagar3125 kr55 %
18000 kr270 dagar3435 kr54 %
18000 kr300 dagar3765 kr53 %
18000 kr330 dagar4085 kr53 %
18000 kr360 dagar4415 kr52 %
18000 kr720 dagar8595 kr50 %
19000 kr180 dagar2605 kr57 %
19000 kr210 dagar2935 kr55 %
19000 kr240 dagar3275 kr55 %
19000 kr270 dagar3605 kr54 %
19000 kr300 dagar3945 kr53 %
19000 kr330 dagar4295 kr52 %
19000 kr360 dagar4635 kr52 %
19000 kr720 dagar9045 kr50 %
20000 kr180 dagar2725 kr56 %
20000 kr210 dagar3075 kr55 %
20000 kr240 dagar3425 kr54 %
20000 kr270 dagar3775 kr53 %
20000 kr300 dagar4135 kr53 %
20000 kr330 dagar4495 kr52 %
20000 kr360 dagar4865 kr52 %
20000 kr720 dagar9505 kr50 %
21000 kr180 dagar2745 kr54 %
21000 kr210 dagar3205 kr55 %
21000 kr240 dagar3575 kr54 %
21000 kr270 dagar3945 kr53 %
21000 kr300 dagar4325 kr52 %
21000 kr330 dagar4705 kr52 %
21000 kr360 dagar5085 kr51 %
21000 kr720 dagar9955 kr50 %
22000 kr210 dagar3345 kr54 %
22000 kr240 dagar3725 kr53 %
22000 kr270 dagar4115 kr53 %
22000 kr300 dagar4515 kr52 %
22000 kr330 dagar4905 kr52 %
22000 kr360 dagar5305 kr51 %
22000 kr720 dagar10415 kr50 %
23000 kr210 dagar3475 kr54 %
23000 kr240 dagar3875 kr53 %
23000 kr270 dagar4285 kr52 %
23000 kr300 dagar4695 kr52 %
23000 kr330 dagar5115 kr51 %
23000 kr360 dagar5535 kr51 %
23000 kr720 dagar10865 kr50 %
24000 kr210 dagar3605 kr54 %
24000 kr240 dagar4035 kr53 %
24000 kr270 dagar4455 kr52 %
24000 kr300 dagar4885 kr52 %
24000 kr330 dagar5315 kr51 %
24000 kr360 dagar5755 kr51 %
24000 kr720 dagar11325 kr50 %
25000 kr240 dagar4185 kr53 %
25000 kr270 dagar4625 kr52 %
25000 kr300 dagar5075 kr52 %
25000 kr330 dagar5525 kr51 %
25000 kr360 dagar5985 kr51 %
25000 kr720 dagar11775 kr50 %
26000 kr240 dagar4335 kr52 %
26000 kr270 dagar4795 kr52 %
26000 kr300 dagar5265 kr51 %
26000 kr330 dagar5725 kr51 %
26000 kr360 dagar6205 kr51 %
26000 kr720 dagar12235 kr50 %
27000 kr240 dagar4485 kr52 %
27000 kr270 dagar4965 kr52 %
27000 kr300 dagar5445 kr51 %
27000 kr330 dagar5935 kr51 %
27000 kr360 dagar6425 kr50 %
27000 kr720 dagar12695 kr50 %
28000 kr270 dagar5135 kr52 %
28000 kr300 dagar5635 kr51 %
28000 kr330 dagar6145 kr51 %
28000 kr360 dagar6655 kr50 %
28000 kr720 dagar13145 kr50 %
29000 kr270 dagar5305 kr51 %
29000 kr300 dagar5625 kr50 %
29000 kr330 dagar6345 kr51 %
29000 kr360 dagar6875 kr50 %
29000 kr720 dagar13605 kr50 %
30000 kr270 dagar5475 kr51 %
30000 kr300 dagar6005 kr51 %
30000 kr330 dagar6555 kr51 %
30000 kr360 dagar7095 kr50 %
30000 kr720 dagar14055 kr48 %
31000 kr300 dagar6195 kr51 %
31000 kr330 dagar6755 kr50 %
31000 kr360 dagar7325 kr50 %
31000 kr720 dagar14515 kr48 %
32000 kr300 dagar6385 kr51 %
32000 kr330 dagar6965 kr50 %
32000 kr360 dagar7545 kr50 %
32000 kr720 dagar14965 kr48 %
33000 kr300 dagar6575 kr50 %
33000 kr330 dagar7165 kr50 %
33000 kr360 dagar7765 kr50 %
33000 kr720 dagar15425 kr48 %
34000 kr330 dagar7375 kr50 %
34000 kr360 dagar7995 kr50 %
34000 kr720 dagar15875 kr48 %
35000 kr330 dagar7575 kr50 %
35000 kr360 dagar8215 kr50 %
35000 kr720 dagar16335 kr48 %
36000 kr330 dagar7785 kr50 %
36000 kr360 dagar8435 kr50 %
36000 kr720 dagar16795 kr48 %
37000 kr360 dagar8665 kr50 %
37000 kr720 dagar17245 kr48 %
38000 kr360 dagar8885 kr50 %
38000 kr720 dagar17705 kr48 %
39000 kr360 dagar9115 kr50 %
39000 kr720 dagar18155 kr48 %
40000 kr360 dagar9335 kr50 %
40000 kr720 dagar18615 kr48 %

Kontaktuppgifter

Bliq AB-Snabbfinans
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

Telefon: 08-22 20 50

Avtalsvillkor 2020-12-14 -- 2021-09-20

Avtalsvillkor 2019-02-08 -- 2020-12-14

Avtalsvillkor 2019-02-01 -- 2019-02-08

Avtalsvillkor 2018-11-14 -- 2019-02-01

Avtalsvillkor 2018-09-28 -- 2018-11-14

Avtalsvillkor 2018-09-04 -- 2018-09-28

Avtalsvillkor 2018-08-30 -- 2018-09-04

Avtalsvillkor 2017-12-19 -- 2018-08-30

Avtalsvillkor 2016-07-05 -- 2017-12-19

Avtalsvillkor 2016-06-22 -- 2016-07-05

Avtalsvillkor 2015-12-27 -- 2016-06-22

Avtalsvillkor 2015-05-08 -- 2015-12-27

Avtalsvillkor 2015-01-23 -- 2015-05-08

Avtalsvillkor 2014-12-29 -- 2015-01-23

Avtalsvillkor 2014-06-11 -- 2014-12-29

Avtalsvillkor 2013-09-03 -- 2014-06-11

Avtalsvillkor 2013-06-03 -- 2013-09-03

Avtalsvillkor 2013-04-01 -- 2013-06-03

Avtalsvillkor 2011-11-28 -- 2013-04-01


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2021-07-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se