Små enkla snabblån - när det behövs

Ny kund? Ansök om ett snabblån på 25000 kr idag!

Ansök om ditt lan

Villkor - Lån | Villkor - Kontokredit | PersonuppgifterVillkor - lån

S&A Sverige AB 556678-2677, december 2017

Allmän information

Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677.
S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor. Genom att låntagaren ansöker om lån hos långivaren accepterar låntagaren de villkor som långivaren ställer. Låntagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av låntagarens personuppgifter somt till att en kreditupplysning inhämtas. Lånen ansöks via vår hemsida www.snabbfinans.se. En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Aktuella kostnader för våra lån finns på vår hemsida eller lämnas av vår kundtjänst. Långivaren tillhandahåller finansiella tjänster och är registrerad hos Finansinspektionen. Långivaren tillämpar Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

Lån

Långivaren beviljar endast lån till personer som har en fast adress, är folkbokförda i Sverige och uppfyller de av Långivaren uppställda krav på återbetalningsförmåga. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en låneansökan utan att behöva ange orsak till den sökande. Lånet utbetalas till ett av Låntagaren personligt ägt konto.

Återbetalning och avbetalning

Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 61, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 och 720 dagar. 61-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210-, 240-, 270-, 300-, 330-, 360- och 720-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Kostnader

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället.

Ränta

Låntagaren ska betala ränta som beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Dröjsmålsränta, förseningsavgift och påminnelseavgift

Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en förseningsavgift på SEK 95 samt en dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso

Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen ( 2010:1846 ) rätt att när som helst återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Vid förtida återbetalning har långivaren rätt att, utöver lånebeloppet, kräva in de avtalade avgifterna samt upplupen ränta intill återbetalningsdagen. Ingen ränteskillnadsersättning debiteras. Har låntagaren betalat för mycket ska Långivare inom 14 dagar betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger SEK 100. Låntagaren har enligt konsumentkreditlagen samt distans- och hemförsäljningslagen ( 2005:59 ) ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall kunden vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas Långivaren inom 14 kalenderdagar från den dag då Låntagaren mottager informationen i dessa villkor. Låntagaren ska vid utövandet av ångerrätten senast inom 30 kalenderdagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaks lånebeloppet. Långivaren äger rätt att därutöver, genom separat fakturering, kräva in upplupen ränta på lånebeloppet, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den dag då lånebeloppet återbetalats. Avbeställningen ska ske genom att kunden personligen kontaktar vår kundtjänst eller via ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer, datum samt Låntagarens underskrift.

Långivarens rätt att säga upp lånet i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  • A. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.
  • B. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  • C. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning till låntagaren. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

Meddelande

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter. Likaledes är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om förändringar i sin ekonomiska situation. Meddelande som Långivare sänder med brev, e-post eller SMS till låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen, den senast adress Låntagaren meddelat eller det av Långivaren senast kända e-post adress eller mobilnummer.

Behandling av personuppgifter

Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter. Långivaren behandlar Låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, såsom kundidentifiering enligt gällande penningtvätts- och anti-terroristregler, lämna uppgifter till myndigheter, samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Långivarens samarbetspartners som till exempel fakturabolag eller inkassobolag. Långivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikation med låntagaren. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande. Genom att Låntagaren accepterar villkoren ger Låntagaren sitt samtycke till att Långivaren får behandla Långivarens uppgifter i enlighet med denna punkt. Vill Låntagaren ha information om vilka personuppgifter om henne/honom som Långivaren behandlar, anmäla att hon/han inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska anmälan/förfrågan sändas per post till Långivaren.

Missbruksregistrering

Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats på oriktiga grunder.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Nödvändig information om Låntagaren lämnas till Polisen vid misstänkta bedrägeriförsök.

Begränsning av långivarens ansvar

Långivaren ansvarar inte för indirekt skada förutom vid konstaterat uppsåt eller grov oaktsamhet från Långivarens sida. Långivaren ansvarar vidare inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet. Oaktat ovan är Långivaren inte i något fall ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, driftsstopp/tekniskt problem, naturkatastrof eller annan liknande omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är långivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Överlåtelse av lån

Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta hela eller delar av lånet till tredje part.

Klagomål och tvist

Låntagaren kan vid klagomål vända sig till Långivarens kundtjänst eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

Ändringar av avtalsvillkor

Långivaren och Låntagaren binder sig att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

Avräkning

Vid betalning har Långivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Kreditvillkor

För att kunna låna från S & A Sverige AB krävs att du:

  • Inte har några betalningsanmärkningar
  • Är 20 år eller äldre
  • Minst 150,000 i taxerad inkomst
  • Är folkbokförd i Sverige
  • Har ett mobilabonnemang

Utöver detta gör vi en generell bedömning av din betalningsförmåga.

Kreditkostnader


LånebeloppKredittidLånekostnadEffektiv ränta
1000 kr61 dagar320 kr885 %
1000 kr90 dagar395 kr704 %
1000 kr120 dagar470 kr599 %
1000 kr150 dagar545 kr541 %
1000 kr180 dagar620 kr496 %
1000 kr210 dagar695 kr461 %
1000 kr240 dagar770 kr433 %
2000 kr61 dagar545 kr623 %
2000 kr90 dagar695 kr542 %
2000 kr120 dagar845 kr491 %
2000 kr150 dagar995 kr457 %
2000 kr180 dagar1145 kr429 %
2000 kr210 dagar1295 kr406 %
2000 kr240 dagar1445 kr388 %
2000 kr270 dagar1595 kr373 %
2000 kr300 dagar1745 kr360 %
2000 kr330 dagar1895 kr349 %
2000 kr360 dagar2045 kr339 %
3000 kr61 dagar770 kr553 %
3000 kr90 dagar995 kr494 %
3000 kr120 dagar1220 kr459 %
3000 kr150 dagar1445 kr431 %
3000 kr180 dagar1670 kr408 %
3000 kr210 dagar1895 kr400 %
3000 kr240 dagar2120 kr376 %
3000 kr270 dagar2345 kr361 %
3000 kr300 dagar2570 kr351 %
3000 kr330 dagar2795 kr339 %
3000 kr360 dagar3020 kr330 %
4000 kr61 dagar995 kr519 %
4000 kr90 dagar1295 kr474 %
4000 kr120 dagar1595 kr441 %
4000 kr150 dagar1895 kr419 %
4000 kr180 dagar2195 kr400 %
4000 kr210 dagar2495 kr381 %
4000 kr240 dagar2795 kr368 %
4000 kr270 dagar3095 kr356 %
4000 kr300 dagar3395 kr345 %
4000 kr330 dagar3695 kr335 %
4000 kr360 dagar3995 kr327 %
5000 kr61 dagar1220 kr500 %
5000 kr90 dagar1595 kr460 %
5000 kr120 dagar1970 kr432 %
5000 kr150 dagar2345 kr411 %
5000 kr180 dagar2720 kr400 %
5000 kr210 dagar3095 kr377 %
5000 kr240 dagar3470 kr364 %
5000 kr270 dagar3845 kr352 %
5000 kr300 dagar4220 kr343 %
5000 kr330 dagar4595 kr333 %
5000 kr360 dagar4970 kr324 %
6000 kr61 dagar1445 kr487 %
6000 kr90 dagar1895 kr451 %
6000 kr120 dagar2345 kr426 %
6000 kr150 dagar2795 kr406 %
6000 kr180 dagar3245 kr388 %
6000 kr210 dagar3695 kr375 %
6000 kr240 dagar4145 kr362 %
6000 kr270 dagar4595 kr350 %
6000 kr300 dagar5045 kr340 %
6000 kr330 dagar5495 kr331 %
6000 kr360 dagar5945 kr322 %
7000 kr61 dagar1670 kr479 %
7000 kr90 dagar2195 kr446 %
7000 kr120 dagar2720 kr422 %
7000 kr150 dagar3245 kr403 %
7000 kr180 dagar3770 kr387 %
7000 kr210 dagar4295 kr372 %
7000 kr240 dagar4820 kr360 %
7000 kr270 dagar5345 kr348 %
7000 kr300 dagar5870 kr339 %
7000 kr330 dagar6395 kr329 %
7000 kr360 dagar6920 kr322 %
8000 kr61 dagar1895 kr472 %
8000 kr90 dagar2495 kr441 %
8000 kr120 dagar3095 kr418 %
8000 kr150 dagar3695 kr400 %
8000 kr180 dagar4295 kr384 %
8000 kr210 dagar4895 kr371 %
8000 kr240 dagar5495 kr358 %
8000 kr270 dagar6095 kr348 %
8000 kr300 dagar6695 kr338 %
8000 kr330 dagar7295 kr329 %
8000 kr360 dagar7895 kr320 %
9000 kr61 dagar2120 kr467 %
9000 kr90 dagar2795 kr438 %
9000 kr120 dagar3470 kr416 %
9000 kr150 dagar4145 kr400 %
9000 kr180 dagar4820 kr383 %
9000 kr210 dagar5495 kr369 %
9000 kr240 dagar6170 kr357 %
9000 kr270 dagar6845 kr346 %
9000 kr300 dagar7520 kr337 %
9000 kr330 dagar8195 kr328 %
9000 kr360 dagar8870 kr320 %
10000 kr90 dagar3095 kr436 %
10000 kr120 dagar3845 kr414 %
10000 kr150 dagar4595 kr400 %
10000 kr180 dagar5345 kr381 %
10000 kr210 dagar6095 kr368 %
10000 kr240 dagar6845 kr356 %
10000 kr270 dagar7595 kr346 %
10000 kr300 dagar8345 kr336 %
10000 kr330 dagar9095 kr327 %
10000 kr360 dagar9845 kr319 %
10000 kr720 dagar22085 kr322 %
11000 kr90 dagar3395 kr433 %
11000 kr120 dagar4220 kr413 %
11000 kr150 dagar5045 kr400 %
11000 kr180 dagar5870 kr380 %
11000 kr210 dagar6695 kr367 %
11000 kr240 dagar7520 kr356 %
11000 kr270 dagar8345 kr345 %
11000 kr300 dagar9170 kr336 %
11000 kr330 dagar9995 kr327 %
11000 kr360 dagar10820 kr319 %
11000 kr720 dagar24265 kr322 %
12000 kr90 dagar3695 kr431 %
12000 kr120 dagar4595 kr411 %
12000 kr150 dagar5495 kr400 %
12000 kr180 dagar6395 kr379 %
12000 kr210 dagar7295 kr366 %
12000 kr240 dagar8195 kr355 %
12000 kr270 dagar9095 kr344 %
12000 kr300 dagar9995 kr335 %
12000 kr330 dagar10895 kr327 %
12000 kr360 dagar11795 kr318 %
12000 kr720 dagar26445 kr321 %
13000 kr120 dagar4970 kr410 %
13000 kr150 dagar5945 kr400 %
13000 kr180 dagar6920 kr379 %
13000 kr210 dagar7895 kr366 %
13000 kr240 dagar8870 kr354 %
13000 kr270 dagar9845 kr344 %
13000 kr300 dagar10820 kr335 %
13000 kr330 dagar11795 kr326 %
13000 kr360 dagar12770 kr318 %
13000 kr720 dagar28625 kr321 %
14000 kr120 dagar5345 kr409 %
14000 kr150 dagar6395 kr400 %
14000 kr180 dagar7445 kr378 %
14000 kr210 dagar8495 kr365 %
14000 kr240 dagar9545 kr354 %
14000 kr270 dagar10595 kr344 %
14000 kr300 dagar11645 kr335 %
14000 kr330 dagar12695 kr326 %
14000 kr360 dagar13745 kr318 %
14000 kr720 dagar30805 kr321 %
15000 kr120 dagar5720 kr408 %
15000 kr150 dagar6845 kr400 %
15000 kr180 dagar7970 kr378 %
15000 kr210 dagar9095 kr365 %
15000 kr240 dagar10220 kr354 %
15000 kr270 dagar11345 kr344 %
15000 kr300 dagar12470 kr334 %
15000 kr330 dagar13595 kr326 %
15000 kr360 dagar14720 kr318 %
15000 kr720 dagar32985 kr321 %
16000 kr150 dagar7295 kr400 %
16000 kr180 dagar8495 kr377 %
16000 kr210 dagar9695 kr364 %
16000 kr240 dagar10895 kr353 %
16000 kr270 dagar12095 kr343 %
16000 kr300 dagar13295 kr334 %
16000 kr330 dagar14495 kr326 %
16000 kr360 dagar15695 kr318 %
16000 kr720 dagar35165 kr320 %
17000 kr150 dagar7745 kr400 %
17000 kr180 dagar9020 kr376 %
17000 kr210 dagar10295 kr364 %
17000 kr240 dagar11570 kr353 %
17000 kr270 dagar12845 kr343 %
17000 kr300 dagar14120 kr334 %
17000 kr330 dagar15395 kr326 %
17000 kr360 dagar16670 kr317 %
17000 kr720 dagar37345 kr320 %
18000 kr150 dagar8195 kr400 %
18000 kr180 dagar9545 kr376 %
18000 kr210 dagar10895 kr364 %
18000 kr240 dagar12245 kr353 %
18000 kr270 dagar13595 kr343 %
18000 kr300 dagar14945 kr334 %
18000 kr330 dagar16295 kr325 %
18000 kr360 dagar17645 kr317 %
18000 kr720 dagar39525 kr320 %
19000 kr180 dagar10070 kr376 %
19000 kr210 dagar11495 kr364 %
19000 kr240 dagar12920 kr353 %
19000 kr270 dagar14345 kr343 %
19000 kr300 dagar15770 kr334 %
19000 kr330 dagar17195 kr325 %
19000 kr360 dagar18620 kr317 %
19000 kr720 dagar41705 kr320 %
20000 kr180 dagar10595 kr376 %
20000 kr210 dagar12095 kr364 %
20000 kr240 dagar13595 kr352 %
20000 kr270 dagar15095 kr342 %
20000 kr300 dagar16595 kr333 %
20000 kr330 dagar18095 kr325 %
20000 kr360 dagar19595 kr317 %
20000 kr720 dagar43885 kr320 %
21000 kr180 dagar11120 kr375 %
21000 kr210 dagar12695 kr363 %
21000 kr240 dagar14270 kr352 %
21000 kr270 dagar15845 kr342 %
21000 kr300 dagar17420 kr333 %
21000 kr330 dagar18995 kr325 %
21000 kr360 dagar20570 kr317 %
21000 kr720 dagar46065 kr320 %
22000 kr210 dagar13295 kr363 %
22000 kr240 dagar14945 kr352 %
22000 kr270 dagar16595 kr342 %
22000 kr300 dagar18245 kr333 %
22000 kr330 dagar19895 kr325 %
22000 kr360 dagar21545 kr317 %
22000 kr720 dagar48255 kr320 %
23000 kr210 dagar13895 kr363 %
23000 kr240 dagar15620 kr352 %
23000 kr270 dagar17345 kr342 %
23000 kr300 dagar19070 kr333 %
23000 kr330 dagar20795 kr325 %
23000 kr360 dagar22520 kr317 %
23000 kr720 dagar50435 kr319 %
24000 kr210 dagar14495 kr363 %
24000 kr240 dagar16295 kr352 %
24000 kr270 dagar18095 kr342 %
24000 kr300 dagar19895 kr333 %
24000 kr330 dagar21695 kr325 %
24000 kr360 dagar23495 kr317 %
24000 kr720 dagar52615 kr319 %
25000 kr240 dagar16970 kr352 %
25000 kr270 dagar18845 kr342 %
25000 kr300 dagar20720 kr333 %
25000 kr330 dagar22595 kr324 %
25000 kr360 dagar24470 kr317 %
25000 kr720 dagar54795 kr319 %
26000 kr240 dagar17645 kr351 %
26000 kr270 dagar19595 kr342 %
26000 kr300 dagar21545 kr333 %
26000 kr330 dagar23495 kr324 %
26000 kr360 dagar25445 kr317 %
26000 kr720 dagar56975 kr319 %
27000 kr240 dagar18320 kr351 %
27000 kr270 dagar20345 kr342 %
27000 kr300 dagar22370 kr333 %
27000 kr330 dagar24395 kr324 %
27000 kr360 dagar26420 kr317 %
27000 kr720 dagar59155 kr319 %
28000 kr270 dagar21095 kr342 %
28000 kr300 dagar23195 kr332 %
28000 kr330 dagar25295 kr324 %
28000 kr360 dagar27395 kr317 %
28000 kr720 dagar61335 kr319 %
29000 kr270 dagar21845 kr341 %
29000 kr300 dagar24020 kr333 %
29000 kr330 dagar26195 kr324 %
29000 kr360 dagar28370 kr316 %
29000 kr720 dagar63515 kr319 %
30000 kr270 dagar22595 kr341 %
30000 kr300 dagar24845 kr332 %
30000 kr330 dagar27095 kr324 %
30000 kr360 dagar29345 kr316 %
30000 kr720 dagar65695 kr319 %
31000 kr300 dagar25670 kr332 %
31000 kr330 dagar27995 kr324 %
31000 kr360 dagar30320 kr317 %
31000 kr720 dagar67875 kr319 %
32000 kr300 dagar26495 kr332 %
32000 kr330 dagar28895 kr324 %
32000 kr360 dagar31295 kr316 %
32000 kr720 dagar70055 kr319 %
33000 kr300 dagar27320 kr332 %
33000 kr330 dagar29795 kr324 %
33000 kr360 dagar32270 kr316 %
33000 kr720 dagar72235 kr319 %
34000 kr330 dagar30695 kr324 %
34000 kr360 dagar33245 kr316 %
34000 kr720 dagar74415 kr319 %
35000 kr330 dagar31595 kr324 %
35000 kr360 dagar34220 kr316 %
35000 kr720 dagar76595 kr318 %
36000 kr330 dagar32495 kr324 %
36000 kr360 dagar35195 kr316 %
36000 kr720 dagar78775 kr318 %
37000 kr360 dagar36170 kr316 %
37000 kr720 dagar80955 kr318 %
38000 kr360 dagar37145 kr316 %
38000 kr720 dagar83135 kr318 %
39000 kr360 dagar38120 kr316 %
39000 kr720 dagar85315 kr318 %
40000 kr360 dagar39095 kr316 %
40000 kr720 dagar87495 kr318 %

Kontaktuppgifter

S & A Sverige AB-Snabbfinans
Gamla Brogatan 34
111 20 Stockholm

Telefon: 08-22 20 50

Avtalsvillkor 2016-07-05 -- 2017-12-19

Avtalsvillkor 2016-06-22 -- 2016-07-05

Avtalsvillkor 2015-12-27 -- 2016-06-22

Avtalsvillkor 2015-05-08 -- 2015-12-27

Avtalsvillkor 2015-01-23 -- 2015-05-08

Avtalsvillkor 2014-12-29 -- 2015-01-23

Avtalsvillkor 2014-06-11 -- 2014-12-29

Avtalsvillkor 2013-09-03 -- 2014-06-11

Avtalsvillkor 2013-06-03 -- 2013-09-03

Avtalsvillkor 2013-04-01 -- 2013-06-03

Avtalsvillkor 2011-11-28 -- 2013-04-01


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Exempel: Beräknad med antagandet att kreditlimiten och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 återbetalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan % och Krediträntan, som är rörlig, f.n. %, per år. Med samma antaganden blir antalet återbetalningar 12 och Totalt att betala tillbaks blir kr. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala Kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan